วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ครูค้นครู

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพังงา ษา
ประวัติส่วนตัว
นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุดเกิด (นามสกุลเดิม สวนรักษา) เกิดวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ . ๒๔๙๙
สถานภาพ สมรส นายมังกร ถิ่นทับปุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ครอบครัว มีบุตรี ๒ คน ๑. นางสาววิมลา ถิ่นทับปุด วุฒิการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(พัฒนาสังคม)
(หน้าที่การทำงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)
๒. นางสาวปิ่นกมล ถิ่นทับปุด(หน้าที่การงาน พนักงานบริษัทเด็นโซ่ เซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นเนล เอเชีย)กำลังศึกษา ปริญญาโท
วิศวเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
ที่อยู่ ๘๖/๓๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐
โทร(บ้าน) ๐๗๖ ๔๔๒ ๐๔๗ โทร ๐๘๓ ๓๘๘๖๒๒๙
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๒ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.๓) โรงเรียนสตรีพังงา
พ.ศ.๒๕๑๕ ประกาศนียบัตรการศึกษา(ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
พ.ศ ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ ๒๕๒๖ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประวัติทำงาน/รับราชการ
พ.ศ ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร(เอกชน)กำลังเรียนครูป.กศ.สูง(ภาคสมทบ)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๔ ครู๒ โรงเรียนวัดไสเสียด(ไทยรัฐวิทยา๕๔)อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
พ.ศ ๒๕๒๕-๒๕๓๖อาจารย์๒ ระดับ๕ โรงเรียนบ้านลุ่มเเกรียบ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐อาจารย์๒ระดับ๗(จัดทำผลงานวิชาการ)โรงเรียนบ้านลุ่มเกรียบ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
พ.ศ ๒๕๔๑ อาจารย์๓ ระดับ๘ โรงเรียนบ้านลุ่มเกรียบ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
พ.ศ.๒๕๒๕ รับรางวัลครูดีเด่น วันประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา
พ.ศ.๒๕๓๕ รับรางวัลห้องเรียนตัวอย่าง(การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา) สปจ.พังงา
พ.ศ ๒๕๓๗ เลื่อนตำแหน่งอาจารย์๒ ระดับ๗ (จัดทำผลงานทางวิชาการ)
พ.ศ.๒๕๓๙ รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๑ เลื่อนตำแหน่ง อาจารย์๓ ระดับ๘ (รายงานผลการพัฒนาการสอนภาษาไทย ชั้น ป.๑)
พ.ศ ๒๕๔๑รับเข็มพระนามาภิไธย(สธ)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(บริจาคเงินสมทบสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา
พ.ศ.๒๕๔๒ รับโล่รางวัลครูปฏิบัติการดีเด่น (นำเสนอผลงานการสอนภาษาไทยโรงแรมตรัง)สโมสรโรตารี
บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๓ รับรางวัลข้าราชการดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
พ.ศ.๒๕๔๔ รับรางวัลครูเกียรติยศ/ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้/สาขาภาษาไทย (Teacher Award)
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ ๒๕๔๕ รับโล่รางวัล "คนดีอันดามัน" เป็นผู้มีผลงานแสดงถึงการอนุรักษ์ภาษาไทยใน๖จังหวัด ฝั่งอันดามัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ ๒๕๔๖ รับเข็มเชิดชูเกียรติ " คุรุสดุดี" รับรางวัลในวันครูโลก ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ ๒๕๔๘ รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานร่วมโครงการทางเลือกใหม่สู่การเรียนรู้เด็กไทยอย่างแท้จริง สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ รับรางวัลเกียรติบัตรและเงินสด จากการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (ภาคใต้) สพฐ.
พ.ศ ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกทำรายการครูโทรทัศน์ "รายการครูค้นครู"ได้คัดเลือกจากครูผู้สอนทั่วประเทศ
จำนวน ๖ คน ซึ่งเป็นผู้ทีมีผลงานโดดเด่น คัดเลือกโดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานที่ได้นำเสนอคือ "การพัฒนาการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ด้วยกระบวนการ
๖ ขั้นประสานทักษะ"หรือ " ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทย"
พ.ศ ๒๕๕๑ รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ในวันครู ๑๖ มกราคม๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานวิชาการ/ตัวอย่างการเขียนรายงานขอรับรางวัล

๑.รายงานการพัฒนาการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ จำนวน ๑ชุด ๑๕ รายการ

๒.นวัตกรรม"การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นประสานทักษะ" จำนวน ๕๓ รายการ

ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ของ สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาพังงา เข้าประกวดในงานมหกรรมนวัตกรรมภาคใต้

ได้รับรางวัลดีเยี่ยมลำดับที่๒ และได้นำนวัตกรรมทุกรายการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปํญญา

กระทรวงพาณิชย์ใน ปี ๒๕๔๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาได้อนุญาตให้เป็นสื่อที่ใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

ได้แก๋ แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน เอกสารประกอบการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. รายงานการขอรับรางวัลต่างๆ ได้เผยแพร่ให้กับเพื่อนครูที่ขอรับรางวัลนำไปศึกษาเป็นแนวทางในการขอรับรางวัล

การจัดทำรายการครูโทรทัศน์ " ครูค้นครู'


ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ

จัดทำรายงานโทรทัศน์ รายการ “ครูค้นครู”
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑


ผลงานที่นำเสนอ"สาธิตการสอน"

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ด้วยกระบวนการ “๖ ขั้นประสานทักษะ”


คณะจัดทำรายการบันทึกโทรทัศน์
นำโดยพิธีกร รายการสยาม TODAY ช่อง ๕ การถ่ายทำเริ่ม ๐๙๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

แนะนำตัว : วิไลวรรณ

คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด