วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

การฟัง ดู พูด

มฐ.ท๓.๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม


เรื่องแมงมุม
มฐ.ท๑.๑ ตัวชี้วัดท่๔ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

อ่านหนังสือจากมุมภาษาไทย

กิจกรรมยามว่าง

อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสมำเสนอเรื่องที่อ่านมอและนำเ

มฐ. ท๑.๑ ตัวชี้วัดที่๖

การแสดงเรื่องแพะเกเร
ร้องเพลงสระแอะ
แพะได้ใจไปท้าไก่ หมา ไม่มีใครสู้
แพะท้าหมา หมาไม่สู้
นิทานเรื่องแพะเกเร
มฐ.ท๑.๕ ตัวชี้วัดที่๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังการอ่านและการดู

รายงานผลหน้าชั้นเรียนโดยตัวแทนกลุ่ม
อ่านปริศนาคำทาย
หาคำตอบจากภาพ
รวบรวมผลงาน
การอ่านจับใจความจากสื่อ(ปริศนาคำทาย)

มฐ. ท ๑.๑ ตัวชี้วัดที่๓ ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

เขียนคำคล้องจองรายงานหน้าชั้นแต่ละกลุ่ม
อ่านบัตรคำ
นำมาต่อเป็นคำคล้องจอง
เกมเรามาคู่กัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

มฐ. ท๑.๑ ตัวชี้วัดที่๑ อ่านออกเสียงคำคล้องจอง


ครูสอนประจำชั้นปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๒๕-๒๕๕๓


ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นปีที่ ๓๔ ของการรับราชการครู เป็นครูสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ รวมเวลา ๒๘ ปี ทำไมจึงต้องสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ มาตลอด เนื่องมาจากในปี การศึกษา ๒๕๒๕ ได้ย้ายมาสอนโรงเรียนผู้นำหลักสูตร(โรงเรียนบ้านลุ่มเกรียบ) รับหน้าที่เป็นครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ได้เข้ารับการอบรมเกียวกับหลักสูตรใหม่ ติดต่อมาทุกหลักสูตร จึงต้องมาทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ถึงแม้จะย้ายโรงเรียนมาสอนในโรงใหม่(โรงเรียนวัดนิโครธาราม) ได้สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์การสอนในการสอนชั้นนี้ คิดว่าตนเองมีประสบการณ์จากการนำวิธีการสอนภาษาไทยในแต่ละหลักสูตร มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ มีพื้นฐานทางทักษะภาษาไทยได้ดี ตามหลักสูตรกำหนด และครูผู้สอนได้ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน จึงได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน โดยใช้สื่อประกอบในแต่ละขั้นตอน จัดกิจกรรมหลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอน เน้นกระบวนการกลุ่มและคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน จัดทำแบบฝึก ชุดกิจกรรม หนังสือนิทานหน้าเดียว ที่มีความยาก-ง่ายได้ตามความสามารถของนักเรียน ทำให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ในภาคเรียนที่๒ ของทุกปีการศึกษา การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่๑ จึงเป็นการสอนที่ไม่ยากอย่างที่ครูส่วนใหญ่คิด การสอนในชั้นนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของครูผู้สอน เป็นการท้าทายที่ดี ตนเองคิดว่าการสอนนักเรียนในชั้นนี้ เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ตนมึความเป็นคนใจเย็น เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นที่รู้จักของผู้ปกครองและมีศิษย์ที่ดี เป็นความภาคภูมิใจในอาชีพครู ถือว่าตนเองประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่เลือกเรียนมา อีก ๕ ปี จะครบเกษียณอายุราชการ ตั้งใจว่าจะสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ต่อไปวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554