วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ร่วมงานแต่ง

กิจกรรมหน้าเสาธงและก่อนเข้าห้องเรียน

การตรวจความสะอาดร่างกาย
ออกกำลังกายท่าแม่ไม้มวยไทย

ครูเวรประจำวัน


กิจกรรมหน้าเสาธง

๑.หัวหน้ากลุ่มรายงานผลการทำความสะอาด
๒.ประธานนักเรียนพบปะนักเรียน/ตักเตือน/แนะนำ
๓.ครูเวรประจำวันอบรมนักเรียน
๔.นักเรียนทุกคนออกกำลังกายด้วยการใช้ท่าแม่ไม้มวยไทย
๕.วงดุริยางค์บรรเลง/นักเรียนเดินไปห้องเรียน

กิจกรรมก่อนเข้าเรียน

๑.นักเรียนเข้าแถวหน้าห้อง
-ครูประจำชั้นตรวจความสะอาดของร่างกาย
(เล็บ ผม ฟัน เสื้อผ้า)
-ดื่มนม