วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น"อ่านออก"

การแสดงท่าทางตามความหมายของคำ
นิ้วมือ


เลื่อย
หัวเราะ

เข้าแถว
ช้าง
เล่นกัน
อ่าน
เขียน
งวง
นอน
หาม
กิน
เลือกอ่านคำ
ที่แสดงท่าทางทุกคำ/อ่านสลับกัน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่๑ โดย วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
การจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
ด้านความสามารถและทักษะ
จุด เน้น อ่านออก
๑. ฝึกแจกลูกสะกดคำ อ่านคำ และบอกความหมายของคำ
- การบอกความหมายของคำ โดยการแสดงท่าทาง/บทบาทสมมติ
๒.ฝึกอ่านคำ
-อ่านคำที่แสดงท่าทางโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเลือกอ่านคำสลับกันภายในกลุ่ม
๓.แจกลูกคำ
-ครูกำหนดคำ ให้อาสาสมัครออกมาแจกลูกคำ


ไม่มีความคิดเห็น: