วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสีอ-เนตรนารี ปี๒๕๕๓ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธารามเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
คณะวิทยากร
กิจกรรมรอบกองไฟ
สร้างที่พักจำนวน ๒๔ หมู่ แล้วเปลี่ยนชุดลำลอง

และเดินทางไกล


ฐานที่๗ เงื่อนประมง
นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุดและนางมะลิ จงไกรจักร วิทยากร
ลูกเสือและเนตรนารีนำเสนอผลงาน วิทยากรให้คะแนนก่อนที่จะไปเรียนรู้ฐานอื่น
รับเนตรนารีก่อนเรียนรู้ที่ฐานต่อไป
คณะวิทยากรที่ให้ความรู้
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปิดค่ายพักแรมที่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีเปิดโดยผู้อำนวยการโรงเรียน แนะนำวิทยากร
ตรวจสุขภาพลูกเสือ-เนตรนารีก่อนเดินทางไกล
ลูกเสือและเนตรนารีพร้อมที่จะเดินทางไกล
เนตรนารีที่ลอดซุ้มมานั่งรอเพื่อน
ทาหน้าให้สวยๆหน่อย ก่อนที่จะไปนั่ง
ฝ่ายนันทนาการรับลูกเสือ-เนตรนารีที่ลอดซุ้มเสร็จ
วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน

ไม่มีความคิดเห็น: