วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

การฟัง ดู พูด

มฐ.ท๓.๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม


เรื่องแมงมุม
มฐ.ท๑.๑ ตัวชี้วัดท่๔ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

อ่านหนังสือจากมุมภาษาไทย

กิจกรรมยามว่าง

อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสมำเสนอเรื่องที่อ่านมอและนำเ

มฐ. ท๑.๑ ตัวชี้วัดที่๖

การแสดงเรื่องแพะเกเร
ร้องเพลงสระแอะ
แพะได้ใจไปท้าไก่ หมา ไม่มีใครสู้
แพะท้าหมา หมาไม่สู้
นิทานเรื่องแพะเกเร
มฐ.ท๑.๕ ตัวชี้วัดที่๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังการอ่านและการดู

รายงานผลหน้าชั้นเรียนโดยตัวแทนกลุ่ม
อ่านปริศนาคำทาย
หาคำตอบจากภาพ
รวบรวมผลงาน
การอ่านจับใจความจากสื่อ(ปริศนาคำทาย)

มฐ. ท ๑.๑ ตัวชี้วัดที่๓ ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

เขียนคำคล้องจองรายงานหน้าชั้นแต่ละกลุ่ม
อ่านบัตรคำ
นำมาต่อเป็นคำคล้องจอง
เกมเรามาคู่กัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

มฐ. ท๑.๑ ตัวชี้วัดที่๑ อ่านออกเสียงคำคล้องจอง


ไม่มีความคิดเห็น: