วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อบรมการวัดและประเมินผล จัดโดย บริษัท อักษรเจริญทัศ.ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

เข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผล
จัดอบรมโดย


อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล วิทยากร


โรงเรียนวัดนิโครธารามอนุญาตให้นางวไลวรรณ ถิ่นทับปุดและนางมะลิ จงไกรจักร เข้ารับการอบรม1 ความคิดเห็น:

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด กล่าวว่า...

การอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์หลักสูตร ปี ๕๑ เชื่อมโยงเข้าสุ๋การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโบยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยการแนะนำยุทธวิธีการวัดและประเมินผลสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ในการเข้ารับการอบมได้รับความรู้ในการวัดและประเมินผลเป็นอย่างดี มีเอกสารให้นำมาจัดการอบรมแนะนำให้เพื่อนครูในโรงเรียน ทางบริษัท อจท.ให้การสบับสนุน พร้อมอาหารและจัดอบรมฟรี ทางโรงเรียนวัดนิโครธารามจึงขอขอบพระคุณและจำนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยกันจัดการศึกษาไทยให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่อไป