วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการสอนภาษาไทยชั้น ป.๑คำมีตัวสะกด(แม่กม)โดยใช้นิทานเรื่องแมงมุม

ใช้เพลงมุมลายประกอบการสอน" หันหลังมาทำตาลุกวาว"

ไหลหล่นจากบนหลังคาฝึกทำท่าทางแมงมุม


ทำได้ถูกต้องแล้วค่ะ


แมงมุมลายตัวนั้น กลุ่มนี้ก็ทำท่าทางได้ถูกต้อง

ทุกคนร้องเพลงตามครูและทำท่าแมงมุมตามจังหวะ

1 ความคิดเห็น:

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด กล่าวว่า...

ประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๑
ตั้งแต่หลักสูตร ๒๕๒๑- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน๕๑ การใช้เพลง
นิทาน เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจและสนุกสนานพร้อมกับเกิดความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างคงทน นิทานเรื่องแมงมุม ซึ่งนำมาจากแผนภูมิ ในหนังสือแนวการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่๑ ของ อาจารย์บันลือพฤกษวัน ลักษณะเนื้อเรื่องแต่งเป็นบทร้อยกรอง ได้นำมาจัดการเรียนรู้โดยจัดการสอนภาษาไทย ๖ ขั้นตอน ขั้นที่๑ เรียนรู้จากเรื่อง ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา(ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนและเรียนรู้หลักภาษาร่วมกัน เรื่องคำมี ตัวสะกด กิจกรรมที่นำมาเสนอเป็นการสรุปเรื่องด้วยการร้องเพลงแมงมุม นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนุกสนาน ด้วยการอ่านนิทานที่เป็นบทร้อยกรอง ร้องเพลงแสดงท่าทาง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น คือ ความสามารถ ทักษะ ให้นักเรียนอ่านออก-เขียนได้