วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กีฬาสีภายในโรงเรียนวัดนิโครธารามปึ ๒๕๕๓กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดนิโครธาราม
วันที่๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ได้รับผิดชอบหน่วยสีชมพู
ผู้ร่วมงาน
๑. นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
๒.นางสุพิศ ชูร่วง
๓. นางอารีย์ สุขสวัสดิ์
๔.นางชาลี ประดิษฐการ
ผลการแข่งขัน
ได้รับถ้วยรางวัล จำนวน ๕ ใบ
ระดับอนุบาล ๒ ใบ
ระดับประถม ๒ ใบ
ถ้วยเชียร์ ๑ ใบ
ไม่มีความคิดเห็น: